top of page

香港大學行為健康教研中心

正念醫護培訓課程(網上先修班)

正念醫護網上先修班(第二節)教學片段
 正念步行練習
bottom of page